Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů pro služby a aktivity poskytované Jihočeskou hospodářskou komorou.

Ochrana osobních údajů je upravena zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „GDPR“.

Správce osobních údajů

Správce osobních údajů: Jihočeská hospodářská komora, se sídlem České Budějovice, Husova 9, PSČ 370 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 2278 (dále též jen „Správce“) Vás tímto v souladu s článkem 13 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Účel zpracování osobních údajů

Účely zpracování osobních údajů, pro které jsou osobní údaje určeny:

 • plnění smlouvy o poskytování služeb – poradenství a evidence dotazů poskytnutých Správcem;
 • plnění smlouvy o poskytování služeb – školení a evidence docházky školení pořádaných Správcem;
 • ochrana práv Správce (např. vymáhání pohledávek Správce);
 • přímý marketing (zasílání obchodních sdělení Správcem);
 • vedení členské databáze Jihočeské hospodářské komory;
 • plnění smlouvy o poskytování komplexních služeb členům Správce;

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Dále je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce. Poskytování osobních údajů není smluvním ani zákonným požadavkem, přičemž subjekt údajů není povinen osobní údaje poskytnout, avšak důsledkem jejich neposkytnutí může být neuzavření smlouvy.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Správce zpracovává zejména tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Emailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Údaj o zaměstnavateli

Tyto osobní údaje Správce zpracovává k jednoznačně a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů a dále pro umožnění kontaktu se subjektem údajů.

Kategorie subjektů údajů

Správce zpracovává osobní údaje zákazníků Správce.

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování probíhá v jeho pobočkách a v sídle Správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu, nejdéle však na dobu 10 let.

Práva subjektu údajů

Správce zpracovávají osobní údaje transparentně, korektně a v souladu s GDPR.

Subjekt údajů má právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, stejně jako další práva v případě, že se domnívá, že zpracování není v pořádku.

Správce tímto informuje subjekty osobních údajů o jejich právech, jenž jsou následující:

 • právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), tj. zejména právo znát účel zpracování osobních údajů; právo znát kategorie dotčených osobních údajů; právo znát příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů; právo znát dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy;  právo na veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu osobních údajů; skutečnosti o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,
 • právo požadovat po Správci opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR),
 • právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR),
 • právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR),
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR),
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR),
 • právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat své osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci (čl. 20 GDPR).

Dozorový úřad

Dozorovým úřadem je Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Praha 7, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, email: posta@uoou.cz.

Kontakt na Správce

Kontaktní emailová adresa Správce je info@impulsprokarieru.cz